Opettajan ohje – UKK


Opettajan ohje


YLEISTÄ - LAATIMINEN - KYSYMYKSET - ARVIOINTI - MUUTA - UKK


Kypsyysnäyte EXAMissa

Miten laitan kypsyysnäytteeseen kysymykset?

Koska kypsyysnäytteessä valitaan kolmesta otsikosta se, josta kirjoitetaan, kannattaa kypsyysnäyte laatia niin, että kaikki kolme kysymysvaihtoehtoa ovat samassa kysymyksessä. Tällöin opiskelija ohjeen mukaisesti vastaa yhteen annettuun kysymykseen ja opettajalla on arvioitavana vain tuo yksi kysymys.

 

Millaisen kirjoitusohjeen laitan kypsyysnäytteeseen?
Tässä yleisellä tasolla olevaa ohjeistusta, jota voi käyttää:

Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttiolosuhteissa ja kirjoittamiseen varataan aikaa vähintään 2 h. Kun kypsyysnäyte tehdään esseenä, sen pituus käsialalla kirjoitettuna on 2–4 A4-sivua, koneella kirjoitettuna vähintään 3500 merkkiä ilman välilyöntejä, rivinväli on 1,5.

The maturity exam as an essay is taken in exam conditions and at least 2 hrs are reserved for its completion. The length should be 2 – 4 sized pages, when written by hand and minimum 3500 characters without punction with 1,5 spacing on a computer.

 

Kun kypsyysnäyte tehdään mediatiedotteena, sen laajuus on 1 A4 rivinvälillä 1 kirjoitettuna. Fonttina käytetään Times New Roman 12 tai Arial 10.  Varsinaisen kypsyysnäytetekstin osuus on silloin vähintään 2500 merkkiä ilman välilyöntejä.

When you write a media release as a maturity test it should fit one A4 page as normal text Times New Roman 12, spacing 1, minimum 2500 characters without punctuation).

 

Lisää ohjeistusta löytyy ME1207 Kypsyysnäyte ja sen liitteestä OP05. Ne löytyvät ARCista (suora linkki ei mahdollinen).

 

Voiko kypsyysnäytteen tehdä tenttivierailuna toisessa korkeakoulussa?

Kyllä voi, mutta on huomioitava, että kaikissa korkeakouluissa Wordissa ei ole käytettävissä tekstintarkistus-työvälinettä, joka SAMKin kypsyysnäytteissä on sallittu ja SAMKin akvaarioissa käytettävissä.

 

Tenttivierailut

Voiko opiskelija mennä minkä tahansa korkeakoulun tenttiakvaarioon?

Opiskelija voi mennä niiden korkeakoulujen tenttiakvaarioon, jotka ovat sen mahdollistaneet. Lista näistä korkeakouluista löydät osoitteesta https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/ samoin kuin linkit näiden korkeakoulujen omille tenttivierailun ohjesivuille.

 

Voinko estää tenttivierailun?

Tenttivierailua ei voi estää, mutta on tärkeää, että jos sitä ei haluta, opettaja merkitsee Tentti-ilmoittautumisen aikana näkyvä ohjeistus- kohtaan: Tenttivierailu ei mahdollinen. Tällöin opiskelija tietää, että tentti ont tehtävä omassa korkeakoulussa

 

Tentissäni tarvitaan Exceliä. Miten tiedän, missä korkeakouluissa se on? 

EXAMiin määritellyt ohjelmistovaatimukset eivät välity tenttivierailukorkeakouluun. Siksi on tärkeää kirjata tarvittavat ohjelmistot myös Tentti-ilmoittautumisen aikana näkyvä ohjeistus - kohtaan. Näin opiskelija voi itse selvittää (se on hänen vastuullaan), missä hän voi tentin tehdä sekä muut tenttivierailuun liittyvät käytännön seikat.

Tentin tekeminen ja hallinta

Miksi en voi kohdentaa henkilökohtaista tenttiä opiskelijalle?

Opiskelijan nimeä ei löydy Examista. Opiskelijan tulee olla kirjautunut Examiin ainakin kerran, jotta hänelle voidaan kohdentaa henkilökohtainen tentti. Voit käyttää kuitenkin kohtaa Tiedota palveluun kirjautumatonta käyttäjää - painiketta kun kirjoitat kenttään opiskelijan SAMK-sähköpostiosoitteen.

 

Miten henkilökohtainen tentti toimii jos opiskelija ei saavu paikalle? Voinko vapauttaa no-show:n tai pidentää henkilökohtaisen tentin tenttiperiodia?

Henkilökohtainen tentti on kertakäyttöinen. Henkilökohtaiseen tenttiin ilmoittaudutaan valmiin Ilmoittautumisen kautta opiskelijan Työpöydältä. Ilmoittautuminen ilmestyy opiskelijan Työpöydälle opettajan julkaistessa henkilökohtainen tentti ja samalla siitä lähtee sähköpostiviesti opiskelijalle. Ilmoittautuminen palaa näkyviin myös opettajan jatkaessa päättynyt tenttiperiodia.

Ilmoittautuminen poistuu opiskelijan Työpöydältä, kun a) se on suoritettu, b) suoritus on keskeytetty, c) varattuun tenttiin ei ole saavuttu tai d) tenttiperiodi on päättynyt. Jos tenttiin on tarpeen jossakin a) - c) tapauksista saada uusi suoritusmahdollisuus, tulee luoda uusi tentti (esim. kopioimalla vanha uuden pohjaksi). D) kohdan tapahtuessa, opettaja voi pidentää tenttiperiodia ja tentti/kypsyysnäyte palaa uudelleen varattavaksi.

No-show:ta henkilökohtaisessa tentissä ei siis voi vapauttaa (adminille näkyy virheellisesti tenttikerran vapautus, mutta toimintoa ei ole). Tenttiperiodia voi pidentää.

 

Opiskelija ilmoittaa, ettei näe haluamaansa tenttiä EXAMissa. Mitä tehdä?

Tarkista EXAMista, että 1) kyseiselle opintojaksolle on luotu tentti, 2) tentti on julkinen ja 3) tenttiperiodi on voimassa. Tarkista myös, ettei henkilökohtainen tentti ole kiinnitetty saman opiskelijan väärälle opiskelijatunnukselle tai väärälle opiskelijalle.

 

Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan tenttiin, koska järjestelmän mukaan hänellä ei ole suorituskertoja ole jäljellä. Miten toimia?

EXAM laskee perumattoman tenttikerran (No-show) suorituskerraksi. Voit vapauttaa yksittäisen opiskelijan suorituskerran.

Tentin asetuksissa voit tarvittaessa korottaa suorituskertojen määrää (suorituskerroiksi lasketaan  ”no-show” -kertojen lisäksi myös keskeytetyt tentit ja arvioimattomat tenttisuoritukset). Tenttisuorituksen arviointi nollaa suorituskerrat, eli tämän jälkeen opiskelija pääsee tarvittaessa uusimaan tenttinsä ilman tenttikerran vapautusta.

Oletusasetuksena sallittujen suorituskertojen määrä ennen arviointia on 1.

 

Miten saan tehtyä tentin useammalla kielellä?

Vaihtoehtoja on kaksi:

  1. Voit tehdä samaan tenttiin useammalla kielellä kysymykset. Lisään ne samaan kysymykseen esim. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Rivitä mielellään kysymykset omille riveilleen. Muista vielä kirjoittaa tentin nimi -kenttään tentin nimet tentittävillä kielillä.
  2. Voit tehdä eri kielille erilliset tentit ja erilliset kysymykset.

 

Voinko muokata julkaistua tenttiä?

Voit. Jos tenttiin on tullut suorituksia, muutokset päivittyvät vain tuleviin tentteihin. Kysymysten muokkaaminen aiheuttaa useassa tentissä olevan kysymyksen muuttumisen.

 

Miten voin poistaa tentin?

Tentin poistaminen riippuu siitä onko tenttiin voimassaolevia varauksia ja/tai suorituksia:

  1. Jos tenttiin on varauksia, admin poistaa tenttiin tehdyt varaukset ja informoi kyseisiä opiskelijoita. Tämän jälkeen admin tai opettaja voi joko vaihtaa tentin keston päättymään samalle päivälle tai deletoida tentin.
  2. Jos tenttiin on suorituksia, tentin poistaminen ei onnistu, mutta sen tenttiperiodin keston voi muuttaa päättymään samalle päivälle.

Huom! Admin voi lyhentää tenttiaikaa vaikka siihen on varauksia.

 

 

Suoritusten arviointi

Voinko arvioida suoritukset Excelissä?

Voit viedä arvioimattomat suoritukset csv-tiedoston avulla Exceliin.

 

Miksi minun pitäisi arvioida tenttisuoritukset Examissa?

Exam on samalla tulosten virallinen tallennuspaikka ja tiedotuspaikka opiskelijalle. Et myöskään saa arvioinnista muistuttavia viestejä, kun arvioit tentit loppuun saakka.

 

Milloin tenttisuoritus arkistoidaan? 

Opettajan toimesta Lukitun suorituksen voi siirtää Arkistoon Tenttisuoritukset sivulla. Admin ei voi tehdä tätä.

Lukittu, Keskeytetty tai Arkistoitu -tilassa olevalta tenttisuoritus poistuu näkyvistä käyttöliittymältä puolen vuoden jälkeen eikä suoritusta enää voi yhdistää suorittajaan. Teknisesti tarkoittaa, että rajapinnan kautta ei enää saa ulos kyseistä suoritusta mitenkään, sillä vastaava exam_record- ja exam_score-tietue poistetaan tietokannasta kokonaan.

 

Miten pitkään arkistoitu suoritus näkyy?

Asennusvaiheessa määritellään asetustiedossa yksi talokohtainen arkistointiaika suoritusten näkyvyydelle. Oletusarvo tälle on 6 kk ja tätä käytämme SAMKissa.

 

Voinko ladata tulokset Excel-tiedostoksi?

Voit. Mene tentin Suoritukset-välilehdelle. Valitse Lukitut suoritukset-listasta opiskelijat ja klikkaa Luo valituista suoritustiedoista raportti Excel-tiedostona.

 

Menevätkö arvioinnit suoraan rekisteröitäväksi?

Korkeakoulun asennuksesta riippuu, menevätkö suoritukset suoraan opintohallinnon järjestelmään. SAMKissa näin ei vielä ole.  Lukituista tenttisuorituksista saa Excel-tiedoston, jossa on rekisteröintiin vaadittavat tiedot.