Opettajan ohje – Laatiminen


Opettajan ohje


YLEISTÄ - LAATIMINEN - KYSYMYKSET - ARVIOINTI - MUUTA - UKK


 

EXAM-tentin laatiminen

Käytettävät selaimet:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

HUOM! Internet Explorer ja Microsoft Edge eivät toimi oikein, joten ÄLÄ KÄYTÄ NIITÄ.

 

EXAM-tentissä tentti on aina kiinnitetty johonkin opintojaksoon. Examista löytyy SAMK:in opintojaksot noin 10 vuoden ajalta. Mikäli opintojaksoasi ei löydy järjestelmästä, ilmoita eSAMK-tukeen (esamk.support@samk.fi, p. 044-7103149)

 

Tenttikysymykset jakautuvat aihealueisiin ja niiden sisällä oleviin kysymyksiin. Aihealueen sisällä voi määritellä tietystä joukosta arpoutuvat kysymykset. Järjestelmä voi arpoa kysymykset vain, jos kysymykset ovat pisteiltään samanarvoiset. Aihealueilla rytmitetään ja sivutetaan tenttiä.

 

Examissa on seuraavanlaisia kysymystyyppejä:

 1. Esseekysymys
 2. Aukkotehtävä
 3. Monivalinta (monta oikein)
 4. Monivalinta (yksi oikein)

Kysymys/tehtävänanto muodostuu tekstistä ja korkeintaan yhdestä (1) liitetiedostosta/kysymys. Liitetiedoston pitää olla sellaista muotoa, että opiskelija saa sen auki käytössä olevilla ohjelmilla. Tiedostoon voi tehdä yksinkertaisia muotoiluja. Kysymyksistä muodostuu kysymyspankkiin kysymyksiä, joita voi käyttää hyväksi muissa tenteissä. Kysymyksiä ja tenttejä voi kopioida uusiksi versioiksi. Opettaja voi muokata tenttiä rauhassa, sillä se näkyy opiskelijoille vasta, kun se julkaistaan Tallenna ja julkaise -painikkeesta.

 

Opettaja voi määrittää toisen opettajan tentaattoriksi, jolloin toisella opettajalla on täydet oikeudet tenttiin, sen muokkaamiseen ja arviointiin. Toisen opettajan voi määrittää myös arvioijaksi, jolloin toinen opettaja voi arvioida tenttivastauksia, mutta ei voi määrittää tentin suoritustietoja, tai antaa tentistä lopullista arvosanaa. Vain tentaattorilla on nämä oikeudet. Opiskelija voi liittää tehtävän vastaukseen vain yhden liitteen.

 

Kun opiskelija on tehnyt tentin, opettaja saa suorituksesta tiedon kerran viikossa sähköpostiin tulevassa viikkokoosteessa maanantaisin klo 7. Tentti arvioidaan EXAMissa ja arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin (Lokiin).

 

Yleinen tentti

Yleisessä tentissä kuka tahansa opiskelija voi suorittaa tentin, kun tämä on julkistettu. Tentti löytyy EXAM-järjestelmästä hakemalla ja tähän voi ilmoittautua ilman erillistä linkkiä. Muuten tentin tekeminen sujuu kuten alemmassa osiossa, poikkeuksena valitaan tenttiä luodessa tenttityypiksi yleinen tentti.

 

Henkilökohtainen tentti

Opettaja voi tehdä määrätylle/määrätyille opiskelijalle/opiskelijoille henkilökohtaisen tentin, johon muut opiskelijat eivät voi ilmoittautua. Henkilökohtaisen tentin tekeminen edellyttää, että opiskelija on kerran käynyt Exam-järjestelmässä kirjautumassa.

 

Henkilökohtaisen tentin laatiminen tapahtuu samalla periaatteella kuin muidenkin Exam-tenttien luominen. Henkilökohtaiseen tenttiin liitetään kuitenkin aina opiskelija ja/tai opiskelijat  seuraavasti:

Julkaise-välilehdellä Osallistujat -kohtaan kirjoita opiskelijan nimi ja valitse ko. opiskelija annetuista vaihtoehdoista.  Klikkaa sen jälkeen Lisää. Mikäli opiskelijaa ei löydy Osallistujat-kohdasta haulla, voit lisätä hänet tenttiin kohdan Tiedota palveluun kirjautumattomia osallistujia. Tällöin kirjoita hänen opiskelijasähköpostinsa ja klikkaa sen jälkeen Lisää.

 

HUOM! Henkilökohtainen tentti on kertaluonteinen eli suorituskertoja on yksi (1).

 

Tentin luominen

Luodaksesi tentin klikkaa työpöydän oikeasta ylälaidasta Uusi tentti -painiketta. Valitse tentin tyypiksi haluamasi (yleinen tai henkilökohtainen):

Täydennä tentin perustiedot:

 • Hae opintojakso, johon tentti kuuluu joko opintojakson koodilla tai nimellä.
  Jos EXAM-järjestelmä on kytketty korkeakoulun käyttämään opintohallinnon järjestelmään, opintojakson laajuus ja arvosteluasteikko -tiedot siirtyvät EXAMiin.
  Ensimmäisen kerran haettaessa tiedot opintohallinnon järjestelmästä, tulee käyttää opintojakson koodia.
 • Anna tentille nimi 
  • Opintojakson koodia ei tarvitse toistaa nimessä. Tenttiä varatessa opiskelija näkee tentin koodin ja nimen.
  • Jos samassa tentissä on kysymykset usealla kielellä, kirjoita myös otsikko monikielisesti.
 • Valitse tentin kieli, joka/jotka näytetään opiskelijalle.
  • Ei vaikuta käyttöliittymän kieleen, sen voi jokainen käyttäjä itse valita.
  • Voit valita useamman kielen.
  • Arviointivaiheessa tentaattori valitsee kyseisen tenttisuorituksen kielen.

 

Tallenna tiedot. Tentti on automaattisesti luonnos-tilassa. Täydennä seuraavaksi tentin arviointitiedot:

 • Suoritustyyppi osasuoritus tai kokonaissuoritus. Jälkimmäinen on automaattisesti valittuna.
 • Arvosana-asteikkoon tulee tentin perustiedoista suoraan oletuksena arvosana-asteikko, jonka voit vaihtaa klikkaamalla toista asteikkoa.
 • Tentaattorien ja arvioijien lisääminen
  • Tentillä voi olla useita tentaattoreita tai arvioijia (arvioija ei voi tallentaa lopullista arviointia eikä muokata tenttiä).
  • Jos lisäät tenttiisi toisen tentaattorin / arvioijan, tulee hänen olla ensin kirjautunut järjestelmään ja hänellä tulee olla tentaattorin oikeudet.

Täydennä tentin erityisvaatimukset tenttikoneille ja lisää mahdollinen liite.

 • Tenttiin vastaamisessa tarvittavat ohjelmistot ovat korkeakoulu- ja tila- ja konekohtaisia.
  • Valinta vaikuttaa tilojen ja tietokoneiden valikoitumiseen opiskelijalle.
  • Valinta varmistaa, että opiskelijalla on varattavissaan tentin suorittamiseen tarvittavat resurssit.
  • SAMKissa käytössä ovat Wacom Cintiq piirtonäyttö ja Kuulokkeet (mp3 ja mp4-tiedostot).
 • Lataa tentin liite
  • Voit ladata koko tenttiin vain yhden liitteen.
  • Liitetiedostojen avaaminen tenttitilanteessa vaatii, että tarvittava ohjelmisto on asennettu tenttitilan tietokoneelle.
  • Tarkista liitteen maksimikoko on 50 MB.

Täydennä ohjeistus

 • Tentin aikana näkyväksi ohjeistukseksi opiskelijalle voi kirjoittaa yleisiä ohjeita, kuten kuinka moneen kysymykseen tentissä tulee vastata tai muistutus että liitteet tulee liittää suoritukseen tentin aikana.
 • Tenttivarauksen aikana näkyvään ohjeistukseen opiskelijalle kannattaa mm. kirjoittaa, kenelle tentti on tarkoitettu (esim. tietyn luentokurssin opiskelijoille, sivuaineopiskelijoille) tai muistuttaa jotain (esim. poistaa turha tenttivaraus).
 • Teksti näkyy ilman muotoilua.
 • Tähän kannattaa merkitä aina näkyville tentissä tarvittavat ohjelmistot, piirtonäyttö tai kuulokkeet. Mikäli opiskelija menee tenttivierailemaan toiseen korkeakouluun, hän tarvitsee tämän tiedon.
 • Mikäli tenttivierailu perustellusta syystä ei ole mahdollinen merkitään se tähän kohtaan muodossa "Tenttivierailu ei mahdollinen, on käytettävä SAMKin tenttiakvaarioita".
 • Älä turhaan estä tenttivierailua, se on mahdollisuus monelle opiskelijalle.

Lopuksi tallenna muutokset. Seuraavaksi siirryt lisäämään kysymyksiä tenttiin, näistä lisää sivulla "Kysymykset".

 

Määritä tentin julkaisemisen asetukset

Täydennä tentin julkaisemiseen liittyvät tiedot Julkaise-välilehdellä:

 

 • Tenttiperiodin alkamis- ja päättymispäivät, eli ajanjakso jolle tenttiaikoja voi varata.
  • Kun tenttiin on ilmoittautumisia, tenttiperiodia ei voi enää lyhentää.
  • Huomioi, ettei tenttiperiodi ole pidempi kuin opetustapahtuman kesto korkeakoulun opintohallinnon järjestelmässä.
 • Tentin kestossa
  • Tenttiaika alkaa varauksen alussa.
  • Tenttiajassa ei ole myöhästymisvaraa. Puuttuvat minuutit on varattu tenttikoneelta poistumiseen, jotta seuraava tenttijä voi aloittaa tenttinsä seuraavalla tasatunnilla.
 • Julkaisuasetuksissa määritellään, montako kertaa tenttiä voi suorittaa ennen arviointia. Oletuksena on 1 kerta.
  • Jos opiskelija ei peruuta tenttivarausta, suoritus lasketaan määrään.
  • Arvioinnin jälkeen opiskelija voi ilmoittautua uudelleen samaan tenttiin. Jos tätä ei haluta, ei suoritusta kannata arvioida loppuun järjestelmässä ennen tenttiperiodin loppumista.
 • Ilmoittautumislinkki, jonka opettaja voi lähettää opiskelijoille. Henkilökohtaisessa tentissä opiskelijalle lähtee viesti, kun opettaja julkaisee tentin.

 

 

Esikatsele ja julkaise tentti

Esikatsele tentti huolellisesti tämän julkaisemista. Julkaise tentti klikkaamalla painiketta "Tallenna ja julkaise". Tentti tulee julkaisun jälkeen opiskelijoiden varattavaksi. Voit tiedottaa opiskelijaa tentistä lähettämällä ilmoittautumislinkki sähköpostilla, Moodlen tai Lokin kautta tai muulla sovitulla tavalla.

 

HUOM! Voit vielä muokata ja lisätä kysymyksiä ja pidentää tenttiperiodia julkaisun jälkeen.

 

Automaattisesti arvioitava tentti

Opettaja voi sekä Yleisessä että Henkilökohtaisessa tentissä ottaa käyttöön automaattisen arvioinnin, kun tentti sisältää VAIN automaattisesti arvioitavia kysymyksiä (yksi-oikein ja monta-oikein monivalintakysymykset sekä aukkotehtävä).
 • Automaattisesti arvioidussa tentissä opiskelijoiden tenttisuoritukset siirtyvät opettajan Suoritukset näkymässä  ”Arvioitavana olevat tenttivastaukset” –listalta ”Arvioidut tenttivastaukset” –listaan.
 • Opettaja voi vielä muuttaa automaattisesti arvioitujen tenttien arviointia ja palautetta. Opettajan tulee vielä valita ”Lukitse ja tiedota opiskelijaa” -painike, jotta suoritukset lukittuvat ja siirtyvät ”Rekisteröidyt tenttisuoritukset” –listaan. Tällöin lähtee viesti arvioinnista opiskelijalle kuten normaaliprosessissa.
 • Jos tentille on määritelty tietty määrä suorituskertoja ja opiskelijan suorituskerrat ovat täyttyneet, vapautuu uusi suorituskerta vasta kun suoritus on lukittu eli klikattu "Lukitse ja tiedota opiskelijaa" -painiketta.
 • Opiskelijoille voi antaa palautetta vain tenttisuoritus kerrallaan.

 

Automaattisesti arvioitava tentti luodaan seuraavasti:

1.  Luo joko Yleinen tentti tai Henkilökohtainen tentti ohjeiden mukaisesti. Muista, että voit käyttää vain automaattisesti arvioitavia kysymyksiä, kuten yksi- tai monta-oikein sekä aukkotehtäviä.
2. Klikkaa Julkaise -välilehdellä Automaattinen arviointi (ei käytössä) -kohdassa Ota käyttöön -painiketta.
3. Määrittele tentissä käyttöönottamallesi arviointiasteikolle arvosanajakaumat prosenttiosuuksina (%) kokonaispistemäärästä. Exam näyttää ko. prosenttiosuuden pisteiden alarajan. Hyväksytty-Hylätty -asteikolla riittää prosenttien antaminen hyväksytylle arvosanalle.
4. Määritä, koska arviointi tulee näkyviin opiskelijalle.
5. Lopuksi Tallenna, jolloin tentti tallentuu tenttiluonnoksiin tai Tallenna ja julkaise tentti, jolloin se tulee opiskelijoiden varattavaksi. Ennen julkaisua voit esikatsella tentin.